Allmäna villkor

1. Omfattning av uppdrag

1.1 Taylerd AB, organisationsnummer 559173-0337, (nedan ”Taylerd”) erbjuder högkvalitativa tjänster relaterade till digital marknadsföring till företag runtom i Sverige och övriga Norden (”Tjänsten”). Det specifika innehållet i Kundens version av Tjänsten framkommer av den tillhörande offerten (”Uppdraget”).

1.2 Kunden ingår ett avtal avseende köp av Uppdraget och för Uppdraget nödvändiga tilläggstjänster. Genom att lämna de efterfrågade kunduppgifterna och godkänna dessa allmänna villkor samt tillhörande offert (tillsammans benämnt som ”Avtalet”) ingår Taylerd och Kunden (nedan ”Part” eller gemensamt ”Parterna”) ett bindande avtal.

1.3 Med ”Kunden” avses i dessa allmänna villkor den fysiska eller juridiska person som står angiven i den tillhörande offerten.

2. Taylerds skyldigheter

2.1 Taylerd skall precisera behovet av tid, underlag och annat material som krävs för att kunna fullgöra Uppdraget.

2.2 Taylerd skall i samband med Uppdragets initiering tillhandahålla Kunden en uppdragsbeskrivning som förklarar Uppdragets omfattning, innehåll och utförande.

2.3 Taylerd skall sträva efter att samtliga delar av deras leverans av Uppdraget är av sådan kvalitet och sådant utförande att bästa möjliga slutresultat kan uppnås.

2.4 Taylerd skall efter bästa förmåga hålla tidsplan vad gäller Taylerds åtaganden. Om försening uppstår ska sådan omständighet vid kännedom omedelbart meddelas Kunden.

2.5 Från den tidpunkt då Taylerd mottagit eventuellt anspråk om avhjälpande av brist i leverans av Uppdraget skall Taylerd skyndsamt och efter bästa förmåga vidtaga rättelse.

3. Kundens skyldigheter

3.1 Kunden skall precisera uppdraget till Taylerd i form av en muntlig brief med tydliga målsättningar, granska och godkänna av Taylerd tillhandahållen uppdragsbeskrivning, samt fortlöpande och i god tid förse Taylerd med sådana uppgifter som fordras för att Uppdraget ska kunna levereras enligt Kundens önskemål, såväl kvalitativt som inom given tids- och kostnadsram.

3.2 Kunden skall hålla tidsplan vad gäller Kundens åtaganden. Om försening uppstår ska sådan omständighet omedelbart, vid kännedom, meddelas Taylerd.

4. Kontaktperson

4.1 Kunden skall utse en eller flera kontaktpersoner som, för Kundens räkning, skall utgöra den primära kontaktpunkten för Taylerds leverans av Uppdraget. Meddelande om vem eller vilka som har utsetts till kontaktperson skall tillställas Taylerd i direkt samband med att Kundens beställning av Uppdraget har accepterats.

4.2 Kundens kontaktperson skall ha befogenhet att lämna för Kunden bindande besked i de frågor som avser Uppdragets utförande.

4.3 Kundens kontaktperson för Uppdraget framgår av tillhörande offert.

5. Leveransvillkor

5.1 Leverans av Uppdraget sker enligt överenskommelse mellan Parterna och beräknat datum för leverans skall anges i tillhörande offert.

5.2 Uppskattad leveranstid för Uppdraget kan förändras. Om inget särskilt avtalats skriftligen utgår ingen ersättning för försenad leverans.

5.3 Det åligger Kunden att förse Taylerd med all nödvändig information som erfordras enligt punkten 3.1 för att Taylerd ska ha möjlighet att kunna leverera Uppdraget inom uppskattad tid och i övrigt enligt överenskommelse. För det fall att så ej sker förbehåller sig Taylerd rätten att, utan avdrag, ändå fakturera Kund för Uppdragets pris.

5.4 Om Kunden inte fullföljer sina åtaganden enligt punkt 5.3 ovan svarar inte Taylerd för härav föranledda ofullständigheter i resultat eller senareläggning av leverans. Eventuella merkostnader till följd av denna punkt 5.3 skall bekostas av Kunden.

5. Annonsering

5.1 Annonsering i digitala kanaler (exempelvis Google och Facebook) hanteras genom kanalspecifika användarkonton. Taylerd åtar sig att skapa och konfigurera samtliga användarkonton som nyttjas för Kundens annonsering. Ägarskap för respektive konto tillfaller Taylerd, om annat ej har överenskommits med Kund.

5.2. Produktion och publicering av digitalt annonsmaterial sker efter behov och i syfte att maximera Uppdragets resultat. Samtliga angivna produktions- och publiceringsmängder skall anses innehålla reservationen ”upp till” och Taylerd förbehåller sig därmed en exklusiv rätt att understiga angiven mängd, för det fall att Taylerd bedömer att publicering av ett mindre antal digitala annonser kan generera jämförelsevis bättre resultat.

5.3 Kundens annonseringsbudget för respektive digital kanal fastställs i samband med accept av Uppdraget. Attribution av annonseringsbudget inom respektive kanal fastställs av Taylerd, om ej annat överenskommits med Kunden. Förändring av annonseringsbudget skall meddelas Taylerd skriftligen och kan tidigast genomförs den första dagen i efterföljande kalendermånad. Taylerd skall dock alltid beredas en tidsfrist om minst fem (5) arbetsdagar för att genomföra sådan förändring.

6. Pris och Betalningsvillkor

6.1 Uppdragets pris, samt storlek av annonseringsbudget, framgår av tillhörande offert (”Uppdragets Pris”).

6.2 Betalning sker månatligen mot faktura med betalningsvillkor 14 dagar netto.

6.3 Fakturering av de delar av Uppdraget som är hänförliga till Taylerds arbete avseende digital marknadsföring sker, om inget annat har överenskommits mellan Parterna, månatligen och påbörjas i samband med Uppdragets inledning. Vid en av Taylerd bedömd kreditrisk kan andra betalningsvillkor för Uppdragets Pris komma att tillämpas.

6.4 Fakturering av annonseringsbudget sker månatligen i förskott. Eventuell del av annonseringsbudget som ej förbrukas innevarande månad förflyttas till efterföljande månad.

6.5 Vid utebliven betalning debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

6.6 Det av Taylerd angivna timarvodet i punkten 9, gäller vid tidpunkten för Avtalets signering. Taylerds timarvode kan dock komma att justeras och Kunden har därför en skyldighet att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar avseende nämnt timarvode.

7. Ansvar och garantier

7.1 Taylerd åtar sig att granska utfört arbete och material för att efter bästa förmåga undvika felaktigheter.

7.2 Taylerd ansvarar för att föreslagna arbetsmetoder och det material som produceras inte strider mot gällande lag, etiska regler eller branschpraxis. Kunden har motsvarande ansvar för givna uppgifter och utfästelser samt annat tillhandahållet material.

7.3 Taylerd ansvarar ej för funktionalitet för programvara, källkod, hosting och liknande rättigheter samt tjänster som tillhandahålls av tredje part.

7.4 Taylerd lämnar ej några garantier gällande huruvida resultatet av utfört Uppdrag kommer att förändra antalet besökare till Kundens hemsida, konverteringsgrad för annonsering, marknadsföringens effektivitet, kostnaden för Kundens marknadsföringsåtgärder och därmed jämförbara nyckeltal i Kundens verksamhet. För det fall att sådana nyckeltal kommuniceras av Taylerd skall måluppfyllelse av nämnda nyckeltal endast ses som en målsättning. Bristande måluppfyllelse skall därmed ej under några omständigheter anses utgöra en bristande eller felaktig leverans av Uppdraget.

7.5 Kunden intygar att denne har behörighet och befogenhet att ingå överenskommelse angående Uppdraget och Kundens förpliktelser härunder. Alla beslut som är nödvändiga för att Kunden ska kunna ingå och verkställa detta Avtal har fattats i behörig ordning och detta Avtal utgör ett giltigt och bindande avtal för Kunden.

7.6 Parterna är överens om att eventuella skadeståndsanspråk skall skriftligen ha inkommit till Taylerd senast fjorton (14) dagar efter avslutat uppdrag. Taylerd påtar sig inte ansvar för skador som uppstått på grund av tredje part, ej heller för driftstörningar, förlorad inkomst, skador som inte kommit Taylerd tillkänna inom angiven tid eller skador till följd av Force majeure enligt punkt 11. Parterna är vidare överens om att Taylerds skadeståndsansvar skall begränsas till ett belopp som maximalt uppgår till tjugo (20) procent av Uppdragets Pris.

8. Rättigheter

8.1 Taylerd förbehåller sig äganderätten till samtliga rättigheter och allt material som produceras i samband med Uppdragets utförande. Kunden medges dock en i tid icke begränsad och av Taylerd återkallelig licens att, i ursprunglig och bearbetad form, nyttja dessa rättigheter inom ramen för sin verksamhet (”Licensen”).

8.2 Licensen innefattar ej nyttjanderätt till sådan programvara eller andra tjänster som lyder under separata licensavtal med andra mjukvaruföretag och tjänsteleverantörer samt upphovsrätten till bildmaterial.

8.3 Licensen kan när som helst återkallas av Taylerd om Taylerd ej erhåller fullständig betalning i enlighet med villkoren för Uppdraget.

8.4 Kunden medger Taylerd rättigheten att, i enlighet med god sed samt de villkor angående sekretess som framgår av Avtalet, visa Kundens varumärke på Taylerds hemsida och i Taylerds sociala kanaler samt presentera utvalda delar av Uppdraget i samband med marknadsföring av Konsultens tjänsteutbud samt vid nykundsbearbetning.

8.5 Till följd av den äganderätt som stipuleras i punkt 8.1 är Parterna överens om att Taylerd har rätt att anges som upphovsman för det material som har levererats i samband med utförande av Uppdraget. Sådan angivelse ska ovillkorligt placeras i sidfoten, eller motsvarande placering om sidfot saknas, på samtliga internetadresser (URL) där material från Uppdraget direkt eller indirekt presenteras. För det fall att materialet visas i andra sammanhang än ovanstående ska angivelse ske i enlighet med god sed.

8.6 Taylerd förbehåller sig rätten att överlåta hela eller delar av Avtalet eller rättigheter och skyldigheter härunder till tredje man. Kunden får överlåta Avtalet endast för det fall att denne i förväg erhåller Taylerds skriftliga medgivande.

9. Arbete som ej omfattas av Uppdragets uppdragsbeskrivning

För det fall Parterna överenskommer att Taylerd ska bistå Kunden med arbete som ej omfattas av den av Kunden godkända uppdragsbeskrivningen som omnämns i punkt 3.1 kan Taylerd i mån av tillgänglighet åta sig att utföra sådana tjänster för ett timarvode om ett tusen tvåhundra (1 200) kronor ex. moms.

10. Sekretess

10.1 I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i syfte att underlätta ärendehanteringen informeras Kunden om att de personuppgifter som lämnas till Taylerd kommer att användas i Taylerds ord- och textbehandling, registerföring, redovisning, övrig administration samt e-post.

10.2 Taylerd ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

10.3 Taylerd kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

10.4 Kunden har rätt att av begära tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dennes personuppgifter. Kunden har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Kunden har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdr.ag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om Kunden, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Kunden har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

10.5 Kunden har rätt till rättelse av dennes personuppgifter. Taylerd kommer på Kunden begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter Taylerd behandlar om Kunden.

10.6 Kunden har rätt till radering av dennes personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära att dennes personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att Taylerd inte omedelbart får radera Kundens personuppgifter, till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning.

10.7 Kunden har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om Kunden invänder mot sådan behandling kommer Taylerd enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än Kundens intressen.

11. Force majeure

Taylerd är ej ansvarig för förseningar eller brister som uppstår på grund av omständigheter utanför Taylerds kontroll. Taylerd har också i sådana fall rätt att förlänga tidsfristen för att uppfylla mellan Parterna överenskomna leveransvillkor. Sådana omständigheter kan t.ex. vara strejk, leverantörsproblem, myndighetsbeslut, naturkatastrofer, krig eller dylikt. Om sådana omständigheter försenar leverans med mer än tre (3) månader äger båda Parter rätt att säga upp detta Avtal utan krav på kompensation. Ersättning för redan utfört arbete, samt uppkomna kostnader, för Taylerd skall dock utbetalas.

12. Uppdragstid

12.1 Uppdraget gäller mellan de datum som anges i Kundens accepterade offert (“Avtalsperioden”) och förlängs automatiskt med en (1) månad i taget (“Förnyelseperiod”) om endera Parten ej i skrift har meddelat den andra Parten att denne ej önskar förlänga Uppdraget senast tjugo (20) dagar före slutet av Avtalsperioden eller innevarande Förnyelseperiod.

12.2 Uppsägning av Uppdraget skall ske skriftligen.

12.3 Vid uppsägning av Avtalet skall respektive Part inom trettio (30) dagar från det att Avtalet löpt ut reglera eventuella skulder till den andra Parten. I den mån ersättning skall erläggas till Part skall sådan ersättning utbetalas och tas emot av Part innan avtalsförhållandet mellan Parterna kan avslutas.

13. Avtalsbrott

Endera Parten har rätt att säga upp Avtalet för det fall att motparten väsentligen bryter mot dess innehåll. Vid uppsägning enligt denna grund skall motparten meddelas skriftligen och en uppsägningstid om fjorton (14) dagar ska därefter löpa. Under uppsägningstiden skall, om inget annat överenskommes mellan Parterna, åtaganden och förpliktelser enligt Avtalet fullgöras. Taylerd är berättigade till fullständig ersättning för det arbete som de har utfört och de kostnader som de har ådragit sig fram till och med Avtalets upphörande.

14. Uppdragets upphörande

14.1 Taylerd har rätt att med omedelbar verkan frånträda Avtalet om:

(i) Kunden trots påminnelse inte betalar Taylerds faktura för detta Uppdrag eller något annat uppdrag Parterna emellan;

(ii) Parterna har överenskommit att Kunden ska betala Taylerd i förskott, förskottet är förbrukat och ingen påfyllnad av förskottet sker trots Taylerds uppmaning;

(iii) Kunden hamnar på obestånd och Taylerd bedömer att det föreligger risk att inte få betalt för utfört arbete och eller utlägg;

(iv) Samarbetet mellan Taylerd och Kunden inte fungerar tillfredsställande sedan en tid tillbaka och inte skäligen kan förväntas bli bättre; eller

(v) Taylerd till följd av lagstiftning eller av andra skäl har rätt och/eller skyldighet att frånträda Avtalet.

14.2 Kunden kan när som helst avsluta samarbetet med Taylerd genom att skriftligen begära att Taylerd frånträder Avtalet. Taylerd är emellertid berättigade till fullständig ersättning för det arbete som de har utfört och de kostnader som de har ådragit sig fram till och med Avtalets upphörande.

15. Tvistelösning

Alla tvister som ej kan lösas Parterna emellan skall lösas i enlighet med svensk lagstiftning och vid Stockholms tingsrätt.

16. Tillägg eller ändringar

Parterna är överens om att tillhörande offert, uppdragsbeskrivning samt dessa allmänna villkor är bindande och tillsammans är att anse som det fullständiga Avtalet Parterna emellan. Eventuella tillägg eller ändringar till detta Avtal skall ske skriftligen och godkännas av bägge Parter för att anses giltiga.